Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten


JULlUS VICTOR DAEM


DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS ANTVERPIENSIS


Gezien het Koninklijk Besluit van 17 februari 1965, houdend de inrichting van de hulpparochie van O.-L.-Vrouw, Koningin van Alle Heiligen, te Schoten;


Overwegend dat er krachtens art. 2 van hogervermeld Besluit, onmiddellijk een Kerkraad moet opgericht worden bij deze hulpparochie, overeenkomatig art. 6 van het Decreet van 30 december 1809;


Hebben Wij goedgevonden te benoemen, gelijk Wij door deze benoemen tot leden van deze Kerkraad, de heren Ant. Wolfs, oud-burgemeester, Jan Van Beveren, advocaat en Jac. Haesendonckx, bediende.


Deze leden zullen hun bediening uitoefenen samen met de twee leden door de Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen te benoemen.


Gegeven te Antwerpen, 2 april 1965. Bij bevel van Zijne Excellentie de Bisschop


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel