Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

PROVINCIEBESTUUR

VAN

ANTWERPEN

~~~~~~

2e Afdeling

_______


ONDERWERP:


Kerkfabrieken

Bestuur.


Antwerpen, 12 april 1965

Kon. Elisabethlei 18-20-22-26

Tel. 97.79.85

Aan Het Gemeentebestuur van

Schoten
Mijne Heren,Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat ik op datum van 2 april 1965 benoem tot leden van de fabrieksraad van de nieuwe hulpparochie van O.-L.-Vrouw, Koningin van Alle Heiligen, Schoten opgericht bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1965, de heren Frans Dubois, oud-schoolhoofd en Piet Claes, bediende.Zijne Excellentie de Bisschop van Antwerpen heeft zijnerzijds op de zelfde datum benoemd de heren Ant. Wolfs, oud-burgemeester, Jan Van Beveren, advocaat en Jac. Haesendonckx, bediende.1e aanduiding van de grote helft (3 leden) en de kleine helft (2 leden), bij middel van loting. De grote helft treedt af in 1966 en de kleine helft in 1969;

2e verkiezing van voorzitter en secretaris;

3e verkiezing van 3 leden welke samen met de pastoor het bureel zullen vormen en vasstellen, bij middel van het lot van de orde van uittreding (eerste zondag van 1966-1967-1968;

4e verkiezing van voorzitter, secretaris en schatbewaarder door het bureel. De pastoor, lid van rechtswege, mag enkel het ambt van secretaris waarnemen.


Een afschrift in viervoud van het proces verbaal van deze zitting dient mij overgemaakt.


De Gouverneur,


R. Declerck.


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel