Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Bestuur der erediensten, giften, legaten en stichtingen

1e Sectie
nr 22.386 B


Boudewijn, Koning der Belgen,


Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.


Gezien het verzoekschrift van 3 juli 1963, waarbij de Bisschop van Antwerpen de oprichting vraagt ,tot hulpparochie onder dezelfde aanroeping, van de wijk der 
kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van Alle Heiligen, te Schoten, afhangende van de hulpparochie van de Heilige Familie aldaar:


Gezien de adviezen van 25 augustus, 27 september en 22 oktober 1963, van de fabriekraad der kerk van de Heilige Familie te Schoten, van betrokken gemeenteraad en van de bestendige deputatie van de provinciale raad van Antwerpen;


Gezien het plan van de gebiedsomschrijving van de hulpparochie waarvan de oprichting gevraagd wordt;


Gelet op de artikelen 60, 61 en 62 der wet van 18 Germinal jaar X, het decreet van 30 december 1809. artikel 117 van de Grondwet, het koninklijk besluit van 12 maart 1849 en de wet van 31 juli 1963;


Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,


,EN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:


Artikel 1. - De wijk der kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Alle Heiligen,te Schoten ,is opgericht tot hulpparochie onder dezelfde aanroeping.


Die hulpparochie is begrensd vanaf het kruispunt van de as van het vertakkingskanaal naar Turnhout met de grensscheiding tussen de gemeenten Schoten en Sint-Job-in-'t-
Goor, door: die grensscheiding, A.B.; de grensscheiding tussen de gemeenten Schoten en 's-Gravenwezel tot de noordelijke zijde van de zandweg in de verlenging van de Alfons Servaislei, B.C.; die weg, de beide zijden uitgesloten, C.D.; een rechte lijn over

het kruispunt gevormd door bovenvermelde lei, de Victor Frislei en de Alice Nahonlei tot de westeliJke zijde van deze laatste lei, D.D.; diezelfde lei tot de zuidelijke zijde van de
straat genaamd Grote Singel, de beide zijden inbegrepen, D.E.; die straat tot tegenover de westelijke zijde van de Eekhoornlei, de beide zijden inbegrepen, E.F.; een rechte lijn tot die zijde van bedoelde lei F.F.; dezelfde lei tot de zuidoostelijke zijde van de Wezelsebaan, de beide zijden inbegrepen, F. G.; die baan tot de as van het vertakkingskanaal naar Turnhout, de beide zijden inbegrepen G.H.; de as van dit kanaal tot de grensscheiding tussen de gemeenten Sohoten en Sint-Job-in-'t-Goor, H.A., zoals het door een rode lijn op hogerbedoeld plan is aangeduid.


Artikel 2. - Overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 30 december 1809 zal er onmiddellijk bij de nieuwe hulpparochie een fabriekraad ingesteld worden.


Artikel 3. - Onze Minister Van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit,


Gegeven te Brussel, 17 februari 1965


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel