Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

               Eerste vergadering van de Kerkraad der parochie

               O.L.Vrouw Koningin van alle Heiligen te Koningshof

               Schoten op 23.5.65 te 7 uur.

               _________________________________________


Benevens de Z.E.H. Pastoor De Beukelaar, zijn volgende Heren, opgeroepen voor de vergadering van de Kerkraad, tegenwoordig : de Heer A. Wolfs, de Heer Fr. De Bois, de Heer J. Haesendoncks en de Heer P. Claes.


Z.E.H. De Beukelaar, pastoor, geeft mededeling van het besluit dd. 2 april '65 van Mgr. De Bisschop, houdende de benoeming van de Heren A. Wolfs, Jan Van Beveren en Jos.Haesendoncks tot lid van de kerkraad, evenals van het besluit van dezelfde datum waardoor de Heer Gouverneur de HH. Fr. De Bois en P. Claes in dezelfde hoedanigheid aanstelt.


De aanwezigen verklaren het mandaat te aanvaarden. Nadat Z.E.H. De Beukelaar uiteengezet heeft uit wat de taak van de kerkraad bestaat, en hoe hij moet samengesteld worden, wordt overgegaan tot de dagorde.


  1. Ingevolge loting maken deel uit van de meerdere helft waarvan het mandaat zal beŽindigen in 1969, de Heren A. Wolfs, J. Haesendoncks en P. Claes. Maken deel uit van de kleine helft waarvan het mandaat zal beŽindigen in 1966, de Heren J. Van
    Beveren en Fr. De Bois.
  2. Als tweede punt op de dagorde de verkiezing van de voorzitter en de secretaris. Met algemeen stemmen wordt De Heer A. Wolfs tot voorzitter en de Heer P. Claes tot secretaris verkozen.
  3. Vervolgens wordt overgegaan tot de verkiezing van de leden van het bureel. Na de stemming is het bureel samengesteld uit Z.E.H. De Beukelaar, Pastoor, en de Heren A. Wolfs, J. Van Beveren en P. Claes.

Bij middel van het lot wordt de orde van uittreding als volgt vastgesteld . De Heer J. Van Beveren zal aftreden op de eerste zondag van april 1966, de Heer P. Claes het jaar daarop en de Heer A. Wolfs het jaar daaropvolgend.


  1. Uiteindelijk wordt door het bureel als voorzitter de Heer A. Wolfs aangesteld, de Heer J. Van Beveren tot schatbewaarder en de Heer P. Claes tot secretaris.

 
In viervoud opgemaakt, en overgemaakt aan de Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen.

Schoten: 25 mei 1965.


De secretaris


P. Claes

De voorzitter


A. Wolfs


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel