Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Plaatselijke KernGroep (PKG):


De PKG is de opvolger van het vroegere "parochieteam" (in onze parochie gestart in 1995), een groep van mensen, gekozen uit en door de gemeenschap, die samen met de pastoor de verantwoordelijkheid dragen voor het pastoraal beleid in onze parochie. Het verschil tussen beide is dat de PKG niet meer door de bisschop bevestigd wordt en geen (kerk-)juridische verantwoordelijkheid meer draagt.


De PKG werkt samen met het team van de Pastorale Eenheid, dat die verantwoordelijkheden op zich neemt. Maar gezien zij voor een cluster van parochies werken, hebben zij in elke parochie/geloofskern mensen die ter plaatse de pastorale beleidslijnen behartigen en de dragende kracht van het parochieleven vormen.

 

Parochieraad:


Het is de wens van de bisschop dat de verantwoordelijkheid in de parochie samen gedragen wordt. De parochianen kiezen daartoe een parochieraad van belangstellenden, aangevuld met afgevaardigden van de verschillende parochiale verenigingen en werkgroepen.


Tijdens de samenkomsten wordt er getracht in een geest van samenhorigheid en verbondenheid te zoeken naar samenwerking, naar waardering voor ieders inzet en bekommernis, naar adviezen voor het parochieteam.


Kerkraad:


De kerkraad, vroeger genoemd "kerkfabriek", is een officieel en wettelijk ingesteld organisme dat de verantwoordelijkheid draagt voor het materiŽle en financiŽle van het kerkgebouw. (en eventueel personeel)


Begrotingen en rekeningen worden besproken en goedgekeurd en daarna ter controle voorgelegd aan gemeentebestuur, provincie en bisdom.


Onze kerkraad bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, schatbewaarder en twee leden. De grootte van de kerkraad hangt af van het aantal inwoners van de parochie. Zij kunnen zich altijd laten bijstaan door experten en er een beroep op doen.