Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Schoten 6 maart 1965

Korte nota over de

Kapelanij "Maria Koningin van alle heiligen"
Koningshof - Schoten.


Onze kerk werd in 1932 gebouwd door de N. V. Koningshof en Aan St Cordula te Schoten onbelast in eigendom overgedragen.


Op 3 aug. 1932 werd ik als rector dezer kerk aangesteld.


Daar er tussen beide kerken en op tevens grote afstand een ruim bevolkte arbeiderswijk bestond, werd er in 1937 de Kerk van de H Familie gebouwd, waarover 17 oct 1937 Z.E.H. A Meeusen als pastoor werd aangesteld, zodat nu de kerk van Koningshof aan de H Familie werd overgedragen.


Bij K.B. van 17 dec. 1953 werd Koningshof als kapelanie erkend.


In 1956 begon een maatschappij met de verkaveling en verkoop van een gans nieuwe wijk, genaamd "Berkenrode", waarvan de eerste honderd gezinnen wezen in een volledig onkerkelijke richting. Uit oogpunt van zielzorg werd een aanvraag ingediend voor het oprichten van een pastoraal centrum in deze wijk met een kleine school (kindertuin en 1e graad) en een voorlopige kapel in een gedeelte der school, gezien de afstand tot beide kerken der parochie ruim 2 Ĺ KM bedroeg.


Op 7 dec 1957 kon daarvoor 6472 m≤ grond, zo centraal mogelijk gelegen worden aangekocht en nadat bij K.B. van 14 mei 1958 Berkenrode onder benaming "St Petrus en Paulus" als annex der kapelanie van Koningshof was opgericht kon met de nodige gebouwen worden begonnen, die zowel voor school als voor Zondagsdienst einde 1960 konden worden in gebruik genomen, waardoor een ongodsdienstig milieu naar gezond parochiaal leven kon worden geleid (het aantal pratikerenden steeg op twee jaar van 10 naar 25 %) en de oprichting van een Rijkskindertuin in deze wijk nog juist kon worden voorkomen.


Behalve deze wijkschool in eigendom der zusters van Vorselaar, die voor de helft in de kosten der school hebben bijgedragen, telt Koningshof nog vier instellingen waaraan een school verbonden is, nl.

1) St Ludgardis Openluchtschool (externaat)

2) H Kindsheid Jezus (internaat en externaat)

3) Caritas van Z. E.H J. Stuckens (internaat)

4) Irnmaculata (internaat)


De bevolking bedraagt op dit ogenblik:

Koningshof 264 gezinnen 1246 inwoners

Berkenrode 170     "                601     "


______________________________________


tesamen    434     "               1847     "


Voor de nabije toekomst stelt zich nu de vraag om te voorzien in de nodige parochieŽle gebouwen waarvoor zich drie goede mogelijkheden aanbieden.


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel