Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

DOOPSEL


Dit eerste sacrament dat ouders hun kindje willen aanreiken wordt gevierd in de parochiekerk.


Ouders die kiezen voor het doopsel laten hun kind bewust opnemen in de  gelovige gemeenschap van Christus’  kerk.


Door het doopsel neemt het deel aan het goddelijk leven en wordt het een kind van God, de Heer van alle leven.


Voor het doopsel nemen de ouders contact op met onze diaken om dag en uur af tel spreken en om de doopviering voor te bereiden.EERSTE COMMUNIE


Daar de eerste communie in schoolverband gebeurt zijn erbij ons geen parochiale vieringen van de eerste communie.


Op de Sint-Ludgardisschool doen de leerlingen van hel tweede leerjaar hun eerste communie op Hemelvaartsdag.


De Basisschool Kindsheid Jesu viert de eerste communie van haar leerlingen van het eerste leerjaar op de vijfde zaterdag na Pasen.


De voorbereiding daartoe gebeurt in klasverband, voorafgegaan door een ouderavond.VORMSEL


Onze twaalfjarige worden "gevormd”, d.w.z. in hun doopsel bevestigd en als jong christen sterker verbonden met de kerkgemeenschap.


Het Vormsel wordt in principe gevierd in de parochie waar de kandidaat-vormeling woont. De voorbereiding daartoe gebeurt in de Vormselcatechese: gemeenschappelijke activiteiten en huiscatecheses.WERKGROEP VORMSELCATECHESE


Enkele catechisten stellen zich verantwoordelijk voor het verloop van de vormselcatechese. De kandidaat-vormelingen worden bij de start van de voorbereiding ingedeeld in huiscatechesegroepjes. Telkens onder leiding van een cathechist. Zij beleven die momenten elke week samen aan huis of in de voorbereidingsviering van de Naamopgave, Vormingsdag, e.d..


BIECHT


In onze parochie vieren wij tweemaal per liturgisch jaar in een gemeenschappelijke viering dit sacrament van vergeving: telkens in voorbereiding van een kerkelijk hoogfeest.


In de Aedvent naar Kerstmis toe en in de Veertigdagentijd naar Pasen toe. Dag en uur worden tijdig vermeld in de parochiale rubriek van "Kerk en Leven”.


De individuele biecht kan steeds gebeuren voor of na een viering in de kerk of na afspraak met onze diaken, die een priester zal verwittigen om de biecht af te nemen.


HUWELIJK


Warmeer jonge mensen ervoor kiezen ook kerkelijk te huwen, nemen ze een zeer ernstige beslissing. Een degelijke voorbereiding is van groot belang en omvat een inleidend gesprek of weekeinde, het in orde brengen van de kerkelijke documenten en een tijdig afspreken van dag en uur.


De huwelijksviering zelf wordt in samenspraak met de voorganger opgesteld en besproken. Inlichtingen via onze diaken.


ZIEKENZALVING


Voor ouderen of zieke mensen kent do kerk een bijzonder sacrament: de ziekenzalving. Het kan aan huis bij de zieke toegediend worden na afspraak met onze diaken, die voor een priester zal zorgen.


COMMUNIE AAN HUIS


Mensen die aan huis gebonden zijn en toch graag het "Eucharistisch brood” ontvangen, kunnen dit meedelen aan de diaken of aan een ander lid van het parochieteam.


Het H. Brood wordt dan aan huis gebracht.


Het kan door een familielid, een buur of Iemand van Ziekenzorg uit de eucharistieviering meegenomen worden.